PVC COMPOUND - RIGID EXTRUSION (Profile)

เป็น สูตรตั้งต้นที่จะถูกใช้แปรรูปเป็นสินค้าประเภทที่ต้องการความแข็งแรง หรือ โครงสร้างต่างๆ โดยมีคุณสมบัติที่มีความเหนียว คงทนต่อแรงกระแทก คงทนต่อสภาพอากาศร้อนจัดหรือหนาวจัด เช่น ไวนิลต่างๆ บัวพื้นบ้าน ท่อร้อยสายไฟ รางสายไฟ กรอบประตู ประตูพีวีซี เป็นต้น