3P Polymers co.,ltd.

เรา เป็นผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านการผลิตเม็ดพลาสติก พีวีซี (พีวีซี คอมปาวด์) เพื่อการใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม

ด้วยการมุ่งเน้นทางด้านการผลิตที่มีคุณภาพ
และสามารถตอบสนองความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

และที่สำคัญเรายังมีกระบวนการผลิตที่ได้
มาตรฐาน พร้อมด้วยขบวนการทดสอบ วิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ที่มีเครื่องมือทันสมัย
เพื่อสินค้าที่มีคุณภาพและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง