PVC COMPOUND - PACKAGING (Film)

เป็นสูตรตั้งต้นที่จะถูกใช้แปรรูปเป็นสินค้าประเภทฟิล์มต่างๆ เช่น Shrink Film ที่นำไปใช้สำหรับห่อฉลากขวดสินค้าต่างๆ, Packaging Film หรือฟิล์มที่นำไปห่อสินค้าต่างๆเป็นโหลเพื่อสะดวกในการจัดเก็บและขนส่ง