PVC COMPOUND - BOTTLE

เป็นสูตรตั้งต้นที่จะถูกใช้แปรรูปเป็นสินค้าประเภทขวด รวมถึงบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เช่น ขวดน้ำดื่ม กระปุก ขวดประจุเคมีต่างๆ